Taal op niveau met e-coaching menu

Klachtenreglement


Algemeen

1.  Braint E-learning ondersteunt u bij het leren van de taal en het verbeteren van uw taalvaardigheid.

2.  Het uiteindelijke resultaat is afhankelijk van uw eigen inspanningen.

Tevredenheid

3.  Wij stellen het op prijs als u uw eventuele klachten direct aan ons meldt. Wij nemen deze zeer serieus en zullen met u naar oplossingen zoeken.

4.  Ook als uw rekening betaald wordt door een andere opdrachtgever, onze indirecte klant, willen wij graag dat u uw eventuele ontevredenheid en klachten met ons deelt.

5.  Aan het eind van een cursus vragen wij u middels een evaluatieformulier naar uw mening over de cursus.

Schriftelijke klachten

6.  Een schriftelijke klacht is een schriftelijke melding door cursist, opdrachtgever of andere persoon of instantie over ontevredenheid met betrekking tot de resultaten en/of de dienstverlening van Braint E-learning.

7.  Indien u een schriftelijke klacht indient ontvangt u binnen een week bericht van de ontvangst van de klacht. Hierin laten wij u weten:
  - Hoe wij de klacht verder in behandeling nemen
  - Op welke termijn wij dit hopen te hebben afgerond

8.  Als wij besluiten uw klacht niet in behandeling te nemen ontvangt u daarvan binnen een week bericht, met motivatie waarom wij uw klacht niet in behandeling nemen.

9.  Aan de hand van de ernst van de klacht, de aanwijsbare oorzaak en de verantwoordelijkheid doen wij u een voorstel. Dit kan zijn dat er correctie, genoegdoening en/of een vervangende dienst aangeboden wordt.

10.  Braint E-learning doet binnen 2 weken na ontvangst van de klacht het aanbod aan de klager. Deze termijn kan, indien daar aantoonbare redenen voor zijn, worden verlengd, mits u daar vór het verstrijken van de termijn schriftelijk over bent geïnformeerd.

11.  Wanneer u niet tevreden bent met het aanbod, kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van onafhankelijke taaltrainers.

12.  Wij streven ernaar uw klachten binnen drie weken tot tevredenheid af te handelen. Wij zullen u schriftelijk vragen of uw klacht naar uw tevredenheid is afgehandeld. Uiteraard bent u zelf vrij om met uw klachten naar buiten te treden; wij streven ernaar dat daar geen aanleiding toe zal zijn.

13.  Uw klacht wordt vertrouwelijk behandeld. Alleen met uw instemming wordt de klacht aan derden gemeld.

14.  Schriftelijk ingediende klachten worden één jaar bewaard, vervolgens vernietigd. Klachtencommissie van onafhankelijke taaltrainers.

15.  Braint E-learning maakt deel uit van een klachtencommissie van onafhankelijke taaltrainers. Indien over één van de taalinstituten een schriftelijke klacht wordt ingediend wordt die klacht met uw instemming binnen een week doorgestuurd naar één van de aangesloten leden. Die persoon vormt vervolgens een commissie, bestaande uit drie personen. Uiteraard wordt de instelling over wie de klacht gaat niet in die commissie betrokken.

16.  De klachtencommissie van onafhankelijke taaltrainers bepaalt of de klacht gegrond is. Indien de klacht niet in behandeling wordt genomen, stuurt de klachtencommissie binnen drie weken na de ontvangstdatum een brief met deze mededeling en een toelichting op het besluit.

17.  Aan de hand van de ernst van de klacht, de aanwijsbare oorzaak en de verantwoordelijkheid doet de klachtencommissie u en Braint E-learning een voorstel. Dit kan zijn dat er correctie, genoegdoening en/of een vervangende dienst aangeboden moet worden.

18.  De klachtencommissie brengt binnen 4 weken na ontvangst van de klacht verslag uit aan de klager. Deze termijn kan, indien daar aantoonbare redenen voor zijn, worden verlengd, mits de indiener van de klacht daar vóór het verstrijken van de termijn schriftelijk over is geïnformeerd.

19.  Het oordeel van de klachtencommissie is bindend, dat wil zeggen dat Braint E-learning verplicht is het advies op te volgen.

20.  De klachtencommissie zal alle ingediende klachten vertrouwelijk behandelen.

21.  Bij de klachtencommissie ingediende klachten worden één jaar bewaard en vervolgens vernietigd.

Preventieve maatregelen

22.  Braint E-learning bepaalt of er maatregelen genomen kunnen worden om herhaling te voorkomen van de omstandigheden die tot de klacht hebben geleid. Braint E-learning legt de preventieve maatregelen vast op het klachtenformulier.

Rapportage

23.  Braint E-learning draagt zorg voor de afhandeling van datgene wat is afgesproken met klager. Zodra de klacht afgehandeld is, wordt dit vermeld op het klachtenformulier.

Klachtencommissie van onafhankelijke taaltrainers

24.  De klachtencommissie van onafhankelijke taaltrainers bestaat uit de volgende personen / instellingen:

Annelies Braams, NedLes, zie www.nedles.nl
Vera van Popta, Language training Acquest Dutch, zie: www.acquestdutch.com
Peter Peek, Branch Out, zie: www.branch-out.eu
Teun van Iperen, Flevotaal, zie: www.flevotaal.nl
Joke van den Kieboom, De Taalcoach, zie www.detaalcoach.com
Yvonne Zevenbergen, Taal Den Hartog & Zevenbergen, zie www.taaldenhartogzevenbergen.nl
Judith Winterkamp, Communicatief tekst & training, zie www.communicatief.info
Elisabeth Schlager, Training Duits, zie www.trainingduits.nl
Gemimah Ribbers, Buena Ccomunicación.nl, zie www.buena-comunicacion.nl
Joost Smits, Joost weet het, zie www.joostweethet.nl
Ad Appel, Ad Appel taaltrainingen, zie www.adappel.nl
Lex Schelvis, Lingua Franca, zie www.linguafranca.nl
Dorte Kramer en Anneke Siemons, DnA Languages, zie www.dnalanguages.nl
Marijke Tupker, onafhankelijke taaltrainer
Josina Lips, onafhankelijke taaltrainer
Fernanda Martino, zie www.spaanit.nl
Elisenda Durany, zie www.spaans-spreken.com
Gerrie Soede, Poldertaal, zie www.poldertaal.nl
Linda Verstraten, Werken met Taal, zie www.werken-met-taal.nl
Marijke Pos, Dutch Language Training, zie www.dutchlanguagetraining.nl
Nick Walker, Dutch & Such, zie http://dutchandsuch.nl/
Marga Veldkamp, ¡Hablamos!-Spaans, t 026 443 80 89, m 06 231 140 58
Kathy Czako, Common Link Business English Training, zie www.commonlink.nl
Koen Gijzel, Koentact, zie www.koentact.nl
Mw. Warsijem Amatsoemarto, TaalContact Alpha, zie www.TaalContact.nl
Anja Valk en Vita Olijhoek, Taalbureau Olijhoek & Valk; info@olijhoek-valk.nl
Natascha Zoutewelle; Zoutewelle Intercultureel, zie www.zoutewelleintercultureel.nl
Mirko Cvetkovic, TaalBoost, zie www.taalboost.nl

Contact

Oude Parklaan 111
1901 ZZ Castricum

T: 085 401 81 36
E: info@braint.nl

Kvk inschrijving: 37074615