Taal op niveau met e-coaching menu

Algemene voorwaarden Braint E-learning


Artikel 1    Definities

1.  In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de gegeven betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Braint E-learning: Braint E-learning, Oude Parklaan 111, 1901 ZZ Castricum

Opdrachtgever: de wederpartij met wie een overeenkomst is gesloten en diens werknemers, alsook een individuele deelnemer, zijnde diegene die zich heeft ingeschreven of laten inschrijven voor een opleidingsactiviteit.
Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening c.q. de inschrijving voor een opleidingsactiviteit.
Opleidingsactiviteit: iedere vorm van training, studie, workshop, begeleiding, lezing, presentatie en nascholing.
Afstandsonderwijs : Vorm van onderwijs, waarbij docent en student of cursist niet gelijktijdig persoonlijk aanwezig zijn.

Artikel 2    Algemeen

1.  Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Braint E-learning en een opdrachtgever waarop Braint E-learning deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

2.  De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Braint E-learning, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3.  Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

4.  De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5.  Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Braint E-learning en opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3    Aanbiedingen en offertes

1.  De door Braint E-learning gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Braint E-learning is aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.

2.  Een samengestelde prijsopgave verplicht Braint E-learning niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.  Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4.  Een overeenkomst tussen Braint E-learning en de opdrachtgever komt tot stand door een door Braint E-learning en de opdrachtgever getekende schriftelijke bevestiging, of door schriftelijke bevestiging door Braint E-learning aan de opdrachtgever van diens schriftelijk, of digitaal ingezonden aanmelding of opdracht.

5.  Met het tot stand komen van een overeenkomst verklaart de opdrachtgever de algemene voorwaarden van Braint E-learning te kennen en te accepteren. Deze voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen Braint E-learning en de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4    Uitvoering van de overeenkomst

1.  Braint E-learning zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2.  Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Braint E-learning het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Een en ander gebeurt dan onder de Algemene Voorwaarden van Braint E-learning, tenzij anders vermeld.

3.  De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Braint E-learning aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Braint E-learning worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Braint E-learning zijn verstrekt, heeft Braint E-learning het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.  Braint E-learning is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Braint E-learning is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Braint E-learning kenbaar behoorde te zijn.

5.  Indien door Braint E-learning of door Braint E-learning ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

6.  Opdrachtgever vrijwaart Braint E-learning voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 5    Overeenkomst voor onbepaalde tijd

1.  Indien Braint E-learning en opdrachtgever een overeenkomst voor onbepaalde tijd afsluiten, zal deze overeenkomst in beginsel gelden voor de periode van een jaar. De overeenkomst wordt na het verstrijken van deze periode stilzwijgend verlengd voor de duur van 12 maanden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Op iedere verlenging volgt opnieuw een stilzwijgende verlenging van 12 maanden tenzij 1 van partijen tenminste 8 weken voor het einde van de dan lopende verlengingsperiode schriftelijk heeft opgezegd.

Artikel 6    Certificering

1.  Een opdrachtgever heeft recht op een Braint-certificaat van deelname bij opleidingsactiviteiten van meer dan één dagdeel, indien meer dan 80% van de activiteit is gevolgd en de activiteit succesvol is afgesloten, dit ter beoordeling van de docent.

Artikel 7    Annulering en wijziging afspraken

1.  Als opdrachtgever door onvoorziene omstandigheden gedwongen is de overeengekomen uitvoeringsdata of van de activiteiten te veranderen, brengt de één de ander daarvan direct na het bekend worden van de oorzaak op de hoogte en treden partijen in overleg met elkaar om nieuwe afspraken te maken over de uitvoeringsdata en over wat ieder zal doen om de gevolgen van het uitstel te minimaliseren.

2.  De ten gevolge van het uitstel van de activiteiten eventueel ontstane extra kosten zijn voor rekening van de partij aan wiens zijde de oorzaak van het uitstel ligt.

3.  Bij annulering van de opdracht door de opdrachtgever, is hij de volgende percentages van het overeengekomen bedrag voor de werkzaamheden verschuldigd:

  • binnen 3 maanden voor aanvangsdatum/datum eerste activiteit: 50%
  • binnen 2 maanden voor aanvangsdatum/datum eerste activiteit: 75%
  • binnen 1 maand voor aanvangsdatum/datum eerste activiteit: 100%

4    Als er geen startdatum van toepassing is (bijv. E-learning) wordt altijd 100% van de kosten in rekening gebracht.

Bij annulering voor 3 maanden voor aanvangsdatum/datum eerste activiteit is opdrachtgever de tot dan toe gemaakte directe en indirecte kosten verschuldigd.

5.  Voor elke overeenkomst die is aangegaan door een zakelijke of particuliere opdrachtgever geldt een bedenktijd van 14 dagen na de datum van afsluiten. Indien er sprake is van een betaling heeft de koper het recht op terugbetaling binnen 14 dagen na herroeping.

Artikel 8    Prijzen en facturering

1.  Over de door Braint E-learning berekende bedragen voor opleidingsactiviteiten die onder het centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) vallen is geen btw verschuldigd.

2.  De kosten voor opleidingsactiviteiten worden in de maand van aanvang gefactureerd. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden en/of die een bedrag van € 5.000,- te boven gaan, kunnen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

3.  De factuur dient binnen 30 dagen te zijn voldaan. Indien de opdrachtgever niet tijdig voldoet aan de betalingsverplichting, behoudt Braint E-learning zich het recht voor de opdrachtgever uit te sluiten van deelname aan de opleidingsactiviteit. De opdrachtgever blijft te allen tijde aansprakelijk voor nakoming van zijn betalingsverplichting.

Artikel 9    Betaling

1.  Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Braint E-learning aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

2.  Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 30 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

3.  In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Braint E-learning op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 10    Incassokosten

1.  Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,-.

2.  De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

3.  Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten de wettelijke rente verschuldigd.

Artikel 11    Eigendomsvoorbehoud en auteursrecht

1.  Alle door Braint E-learning geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen rapporten, ontwerpen, apparatuur, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van Braint E-learning totdat de opdrachtgever alle verplichtingen is nagekomen.

2.  De opdrachtgever/deelnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

3.  Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever/ deelnemer verplicht Braint E-learning zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

4.  Alle door Braint E-learning verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Braint E-learning worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

5.  Voor het geval dat Braint E-learning zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Braint E-learning of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Braint E-learning zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

6.  Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Braint E-learning zich de rechten en bevoegdheden voor die Braint E-learning toekomen op grond van de Auteurswet. Braint E-learning heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 12    geheimhouding

1.  Partijen zijn gehouden aan geheimhouding van vertrouwelijke informatie waarover zij beschikken ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. Tenzij geheimhouding strijdig zou zijn met enige wetsbepaling, voorschrift of andere professionele verplichting.

2.  Partijen kunnen informatie die van de andere is verkregen slechts gebruiken voor het doel waarvoor de informatie is verstrekt.

3.  De reikwijdte van dit artikel geldt jegens eigen werknemers, ingehuurde ZZPers en/of derden.

Artikel 13    deelnemersgegevens

1.  Braint e-learning respecteert en beschermt de privacy van zijn gebruikers. Specifiek te identificeren informatie over de gebruiker wordt niet ter beschikking gesteld aan derden zonder eerst uitdrukkelijke toestemming ontvangen te hebben van de gebruiker.

2.  Data die binnen een opleidingsactiviteit digitaal worden gebruikt en verzameld, worden bewaard op servers met een firewall en beveiliging met een password. De data worden verstuurd via een beveiligde ssl-verbinding. De informatie wordt verkregen via een HTTPS url (De toetsen worden via die beveiligde verbinding aangeboden). De data worden versleuteld en kunnen niet worden gelezen door externen.

3.   De gegevens van de deelnemers aan een opleidingsactiviteit, zo ook de data die tijdens de opleidingsactiviteit is verzameld, worden bewaard voor een periode van maximaal twee jaar na het beëindigen van de opleidingsactiviteit.

Artikel 14    0-meting

1.  Van de 0-meting Nederlands en Engels zijn er 5 verschillende versies. De keuze voor één van de 0-metingen is random en wordt door onze software genomen. De onderwerpen en de moeilijkheid van de vragen zijn voor elke versie gelijk.

2.   Om de validiteit van de 0-meting te beschermen is het niet mogelijk dat een deelnemer na het maken inzage krijgt in de (foutgemaakte) zinnen van de 0-meting. Dit om verspreiding van zinnen en antwoorden te voorkomen.

Artikel 15    gebruik software ten behoeve van afstandsonderwijs

1.  De gebruiker dient de software alleen te gebruiken voor daarvoor bestemde doeleinden. Bij oneigenlijk gebruik volgt een waarschuwing van Braint E-learning. Na ontvangst van kennisgeving om binnen een passend en redelijk tijdbestek te stoppen met de schending, zal Braint E-learning bij uitblijven van aanpassingen in het oneigenlijk gebruik van de gebruiker mogelijk stappen ondernemen, met inbegrip van (zonder beperking) het verwijderen van de inhoud van de gebruiker uit de software, het opschorten van de toegang tot de software, het beëindigen van de services en/of het aangeven van de activiteiten bij de toepasselijke autoriteiten. Deze bepaling heeft geen gevolgen voor de aanvullende wettelijke rechten van Braint E-learning om de overeenkomst om gegronde redenen per direct te beëindigen.

2.  Het is niet toegestaan technologische beveiligingsmaatregelen in of met betrekking tot de software of services te omzeilen of te overbruggen, of software of andere aspecten van het programma die deel uitmaken van of toegankelijk zijn door middel van de software te disassembleren, decompileren of te onderwerpen aan reverse-engineering, uitgezonderd en slechts in zoverre dit op grond van het toepasselijke auteursrecht uitdrukkelijk is toegestaan; onderdelen van de software of services te scheiden voor gebruik op verschillende apparaten; de software of het programma te publiceren, kopiëren, verhuren, leasen of uit te lenen; of de software, softwarelicenties of rechten over te dragen, behalve waar dit uitdrukkelijk wordt toegestaan door deze overeenkomst. U mag de software niet gebruiken op een niet-geautoriseerde wijze die het gebruik van het programma door anderen zou kunnen belemmeren, of om toegang te verkrijgen tot een service, gegevens, account of netwerk. Het is niet toegestaan toegang tot de software te verkrijgen door middel van niet-geautoriseerde toepassingen van derden.

Artikel 16    Klachten

1.  Braint E-learning streeft naar tevreden klanten. Heeft u toch een klacht? Zie onze Klachtenreglement voor meer informatie.

Artikel 17    Opschorting en ontbinding

1.  Braint E-learning is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

  • opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
  • na het sluiten van de overeenkomst Braint E-learning ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
  • opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

2.  Voorts is Braint E-learning bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

3.  Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Braint E-learning op de opdrachtgever/ deelnemer onmiddellijk opeisbaar. Indien Braint E-learning de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4.  Braint E-learning behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 18    Aansprakelijkheid

1.  Indien Braint E-learning aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2.  Indien Braint E-learning aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van € 7500,- . Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

  • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Braint E-learning aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Braint E-learning toegerekend kunnen worden;
  • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever/deelnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

3.  Braint E-learning is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

4.  De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Braint E-learning, haar medewerkers, of door haar ingezette derden.

Artikel 19    Vrijwaringen

1.  De opdrachtgever vrijwaart Braint E-learning voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

2.  Indien opdrachtgever aan Braint E-learning informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 20    Overmacht

1.  Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2.  Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Braint E-learning geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor zij niet in staat is de verplichtingen na te komen.

3.  Braint E-learning heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Braint E-learning zijn verplichtingen had moeten nakomen.

4.  Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5.  Voor zoveel Braint E-learning ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Braint E-learning gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 21    Toepasselijk recht

1.  Op elke overeenkomst tussen Braint E-learning en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.